logo

Aktualności

Projekt Unijny - kursy dla fizjoterapeutów

                       

 

 

Raport Komisji Rekrutacyjnej z dnia 13.04.2018

Skoliozy Idiopatyczne

 

Imię i Nazwisko Uczestnika zakwalifikowanego do Projektu (Skoliozy Idiopatyczne)

Liczba punktów

1

Paweł Daniłowski

60

2

Monika Gołubowska

58

3

Agata Graczyk

58

4

Justyna Anna Gradoń

60

5

Martyna Weronika Jaworska

63

6

Michał Przemusław Kopytowski

60

7

Mateusz Krzysztof Lichosik

63

8

Małgorzata Anna Mełgieś

60

9

Klaudia Motek

60

10

 Mateusz Michał Mróz

65

11

 Justyna Olendzka

60

12

 Agnieszka Rusjan

60

13

 Katarzyna Stypułkowska

60

14

 Magdalena Maria Szulecka

59

15

 Joanna Wiesława Wągrowska

60

16

 Agnieszka Wereda

63

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                               

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio

realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

„Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów”

 Nr projektu POWR.05.04.00-00-0114/16-00

 

Projekt otrzymał rekomendacje do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia

Instytucję Pośredniczącą PO WER 2014-2020 - dla Priorytetu V PO WER

w ramach konkursu  nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

 

Wartość projektu: 828 725,00 zł

Wartość dofinansowania: 803 725,00 zł

Realizacja projektu: 01.11.2017 – 31.08.2019

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych 736 fizjoterapeutów (414K, 322M) w obszarze istotnym dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, jakim jest obszar chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Zdobycie wiedzy i umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań pozytywnie wpłynie na efektywność stosowanej u pacjentów rehabilitacji, a tym samym na jakość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 

ADRESACI PROJEKTU

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią fizjoterapeuci zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia, tj. osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, umowę świadczenia usług (samozatrudnienia) dla podmiotu leczniczego posiadającego kontrakt z OW NFZ.

Projekt skierowany jest do 736 osób (414 kobiet i 322 mężczyzn) z obszaru województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego.

Uczestnicy przystępują do projektu z własnej inicjatywy, nabór na daną formę kształcenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy         (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

Szkolenia realizowane będą w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Herbsta 4

Organizator zapewnia Uczestnikom Projektu wyżywienie podczas szkoleń, a w przypadku gdy odległość miejsca zamieszkania od miejsca szkolenia przekracza 50 km dla 50% uczestników danej formy przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

W ramach projektu zaplanowane są nieodpłatne szkolenia obejmujące wyłącznie zagadnienia medyczne z obszaru chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Projekt obejmuje 10 bloków tematycznych: Terapia Manualna (160 osób), Neuromobilizacje (64 osoby), Diagnostyka Obrazowa (64 osoby), Geriatria (160 osób), Pediatria (80 osób), Onkologia (64 osoby), Sportowcy (64 osoby), Kinesiology Taping (32 osoby), Terapia Obrzękowa (16 osób), Skoliozy (32 osoby).

Po ukończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN, a po zaliczeniu egzaminu końcowego będzie wydany certyfikat poświadczony akredytacją PTF.

Każdy z uczestników projektu otrzymuje materiały szkoleniowe, które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w projekcie.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego 01.12.2017 do 31.12.2018, lub wyczerpania miejsc.

 

Warunki uczestnictwa

 

 • Osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy

 • Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, umowę świadczenia usług (samozatrudnienia) dla podmiotu leczniczego posiadającego kontrakt z OW NFZ

 • Osoby obszaru województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego.

 

Zgłoszenie do projektu

 

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie (drukowane litery) i podpisanych (parafka na każdej stronie) dokumentów rekrutacyjnych dostarczonych osobiście lub wysłanych na adres kontaktowy listem poleconym: 

 

 

O przyjęciu do projektu decydować będzie:

Spełnienie formalnych kryteriów uczestnictwa oraz przyznane w trakcie procesu rekrutacji punkty.

Osoby z niepełnosprawnościami będą przyjmowane do projektu priorytetowo.

Do kryteriów punktowych należą:

 • ankieta motywacyjna –  waga 0–50pkt,

 • stopień wykształcenia –  waga 10–25 pkt,

 • osoby z niepełnosprawnościami  –  waga 25 pkt

 

 Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

SZKOLENIA    

Szkolenia mają na celu podniesienie umiejętności 736 osób (414K, 322M) z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego.

W projekcie założono grupy 16 osobowe podzielone na bloki tematyczne:

 • Terapia Manualna (32h)

 • Neuromobilizacje (16h)

 • Diagnostyka Obrazowa (16h)

 • Geriatria (16h)

 • Pediatria (32h)

 • Onkologia (16h)

 • Sportowcy (32h)

 • Kinesiology Taping (32h)

 • Terapia Obrzękowa (64h)

 • Skoliozy (16h)

 

Terminy szkoleń podane zostaną wkrótce na naszej stronie.

 

Do pobrania (dla osób rozliczających koszt podróży)

 

 

 

Kontakt

Biuro Projektu w Warszawie

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe KINEZIO

ul. Herbsta 4, 02-784 Warszawa

tel. 22 / 215 02 99

e-mail: kinezio.unijne@onet.pl

 

 

 

 

Kurs Unijny - Skoliozy Idiopatyczne

Data: 20-21.04.2018 r.

2 dni / 16 godzin

 

 

Przykładowy Program Kursu – Skoliozy Idiopatyczne

 

Dzień I

 

09:00-9:10 Sprawy organizacyjne

 

09:10-11:00

 • Biomechanika kręgosłupa

 • Klasyfikacja skolioz,

 • Epidemiologia i etiopatogeneza skolioz

 • Klasyfikacja IS

 • Zniekształcenia klatki piersiowej w przebiegu IS

 • Metody leczenia skolioz idiopatycznych (leczenie zachowawcze, leczenie gorsetowe, leczenie operacyjne)

 

11:00-11:15 – przerwa kawowa

 

11:15-13:00 (1h) Badanie radiologiczne, wskaźniki progresji skoliozy

 • Analiza wybranych zdjęć RTG

 • Określenie rozległości łuku skrzywienia

 • Metody pomiaru kąta skrzywienia

 • Metody pomiaru kąta rotacji kręgu szczytowego

 • Test Rissera

 

13:00-14:15 przerwa obiadowa


14:15-16:15 (1h) Badanie kliniczne pacjenta ze skoliozą

 • Badanie przedmiotowe w trzech płaszczyznach

 • Ocena ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych

 • Diagnostyka funkcjonalna

 

16:15-16:30 (1h) – przerwa kawowa
 

16:30-18:00

 • Badanie miednicy, ocena stawów krzyżowo-biodrowych

 • Długość kończyn dolnych - skrót czynnościowy oraz rzeczywisty

 • Różnicowanie skolioz idiopatycznych i statycznych

 

Dzień II

 

08:30-10:30 Współczesne metody leczenia zachowawczego skolioz,

 • Zasady główne łańcuchów mięśniowych

 • Badanie stopy, trening kontroli sensomotorycznej.

 • Przepona

 • Ćwiczenia oddechowe derotacyjne w różnych pozycjach wyjściowych w łańcuchach zamkniętych i otwartych

 • Techniki relaksacji mięśni w obrębie tułowia

 • Terapia miednicy

 

10:30-10:45 przerwa kawowa

 

10:45-13:15 Skoliozy a metody kinezyterapeutyczne

Programowanie procesu rehabilitacji w oparciu o cele terapii

 

13:15-14:00 przerwa obiadowa
 

14:00-16:00 c.d. Programowanie procesu rehabilitacji

 • Nowoczesne techniki obrazowania i ich zastosowanie

 • Terapia domowa i jej znaczenie

 • Podsumowanie

 

Uczestnicy do zajęć potrzebują:

stroju sportowego, butów na zmianę osobistego dużego ręcznika (BHP), ekierka, kątomierz, mazaki zmywalne, pion medyczny

 

 

 

                       

 

                                                                                                                                                                                Warszawa, 12.04.2018r

 

ZAPYTANIE SZACUNKOWE nr 1/5.4/2018/POWER

 

dotyczące zamówienia materiałów szkoleniowych, przygotowania do druku oraz druku materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe Kompetencje zawodowe dla Fizjoterapeutów”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, rekomendowanego do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia – Instytucję Pośredniczącą PO WER 2014-2020 – dla Priorytetu V POWER, w ramach konkursu nr POWER.05.04.00-IP.05-00-004/16 „Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”.

 

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.

„Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów”, nr projektu: POWR.05.04.00-00-0114/16

 

 

Zamawiający, dane kontaktowe

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio Sylwia Paszkiewicz-Zielińska NIP: 7742811996

REGON: 140298459

ul. Stanisława Herbsta 4 02-784 Warszawa

Telefon: +48 22 215 02 99 www.fizjoterapia-warszawa.pl

 

Dane osoby do kontaktu z Wykonawcami

Mariusz Zieliński tel. 698 982 981

E-mail: kursy.unijne@gmail.com

 

 

Przedmiot szacowania

Rodzaj zamówienia – USŁUGI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szkoleniowych, przygotowanie do druku oraz druk materiałów dydaktycznych dla uczestników kursów dla fizjoterapeutów.

 

Wspólny Słownik CPV

79823000-9 (Usługi drukowania i dostawy)

 

Czas trwania zamówienia / termin wykonania

Zadania w projekcie realizowane są w terminie od kwietnia 2018r. do sierpnia 2019r.

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia będzie na bieżąco i każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą na podstawie harmonogramu realizacji szkoleń.

 

Miejsce realizacji zamówienia

Warszawa

 

Data publikacji: 12.04.2018

 

Oferty należy składać do dnia 19.04.2018 roku

 

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest na potrzeby rozeznania rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

SPECYFIKACJA

 

Przedmiotem wyceny jest dostawa materiałów szkoleniowych oraz wydruk materiałów dydaktycznych dla uczestników w ramach projektu „Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00- 0114/16-00. Zamawiający planuje realizację szkoleń dla 736 uczestników.

 

Przedmiot zamówienia

Zamówienia stanowi zakup planowanych 736 kompletów materiałów szkoleniowych w postaci: teczki, notesu i długopisu oraz wydruk skryptu szkoleniowego.

W skład pojedynczego kompletu wchodzi:

 1. Teczka skrzydłowa z zamknięciem formatu A4, szerokość grzbietu ok. 40 mm, wykonana z twardej tektury, przygotowana do nadruku lub naklejenia projektu graficznego logotypów wraz z informacją dotyczącą realizowanego projektu.

 2. Notes klejony z okładką formatu A4 (210 mm x 297 mm), ilość kartek 50 szt., druk jednostronny kratka, klejenie po krótkim boku, przygotowany do nadruku projektu graficznego logotypów.

 3. Długopis metalowy - aluminium, wymiary ok. 135 mm x 10 mm, przygotowany pod nadruk lub grawer laserowy projektu graficznego.

 4. Kserokopie skryptów szkoleniowych – 736 szt. W skład pojedynczego skryptu wchodzi: kserokopia w kolorze około 60-70 stron A4, gramatura min. 80g druk jednostronny lub dwustronny, łączenie po długim grzbiecie, materiał bazowy do powielenia w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczany przez zamawiającego. Okładka przygotowana do nadruku projektu graficznego logotypów wraz z informacją dotyczącą realizowanego projektu.

 

Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie realizowane dla każdej odrębnie utworzonej grupy lub wielokrotność (średnio 16 osób/grupa). Dokładny harmonogram dostawy będzie uzgadniany z Zamawiającym.

Nadruk lub naklejenia projektu graficznego logotypów wraz z informacją dotyczącą realizowanego projektu będzie stanowiło oddzielne zamówienie.

 

Prosimy o przedstawienie Państwa ofert sporządzonych na wzorze załącznika nr 1, drogą mailową na adres: kursy.unijne@gmail.com

osobiście lub pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio

Ul. Herbsta 4, 02-784 Warszawa

Załącznik do pobrania: Oferta szacunkowa /upload/files/Oferta%20szacunkowa.pdf